Aktualności

Grupowe zajęcia logopedyczne


Bezpłatna pomoc prawna

Informujemy, że Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT JASIELSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W IV kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowaliśmy następujące materiały:

1.       WIDEOPORANIKI PRAWNE - kilkuminutowe, profesjonalne filmiki o tematyce: „E-Urząd”, „Gwarancja a rękojmia” oraz „Odpowiedzialność karna nieletnich”

Dyżury specjalistyczne :

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (ZAŁĄCZNIK_23)

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających (ZAŁĄCZNIK_2)

Informacja  o nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością samodzielnej rejestracji na wizytę:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna

Link do samodzielnej rejestracji  https://np.ms.gov.pl/

Wiecej Informacji na stronie: Powiat Jasielski 2022 - SURSUM CORDA (sc.org.pl)

Zobacz więcej

PRZYJDŹ-SKORZYSTAJ!

Zapraszamy na badania predyspozycji zawodowych
i osobowości zawodowej dla uczniów kl.8 i maturzystów.
Kontakt: doradca zawodowy

 Agnieszka Śliwa
13 446 4546


Neuroflow - diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego APD

Z przyjemnością informujemy o poszerzeniu oferty Poradni o pierwszy w Polsce

interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych prowadzony on-line,przeznaczony dla dzieci

już od 4 roku życia

 

Diagnoza i terapia

Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD

wg metody Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy

 

Drogi Rodzicu!

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi

 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych

 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas

 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

 • często sprawia wrażenie nieobecnego

 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Zachęcamy do wizyty w funkcjonującym od niedawna w naszej poradni rekomendowanym ośrodku diagnostycznym i umówienia się na profesjonalną diagnozę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Ewą Tomasik -certyfikowanym providerem metody Neuroflow (tel.13 4464546)


RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Jaśle
reprezentowany przez Dyrektora placówki.

Adres: ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Dyrektorem PPP w Jaśle możesz się skontaktować poprzez adres email: pppjaslo@wp.pl, pisemnie (na podany wyżej adres)
lub osobiście w siedzibie administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Jacek Krzyżak.

Kontakt: iod.edu@powiat.jaslo.pl,
osobiście w siedzibie Placówki lub w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle
(w ustalonych wcześniej terminie).
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami placówki,

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej administratorowi.

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie
i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
  powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PPP w Jaśle przetwarzają dane osobowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady przechowywania dokumentacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

•    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

•    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne);

•    prawo do bycia zapomnianym tj. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

-  Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

-  wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-  Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-  Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

•    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

-  kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania,

-  PPP w Jaśle nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-  wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie placówki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

•    prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,

-  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

•    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy:

-  zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez PPP w Jaśle,

-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności
(w szczególności jeżeli jesteś dzieckiem).

 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych w PPP w Jaśle, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody osoby, podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa lub zawarta
między Tobą a Placówką umowa.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Poniżej przedstawiamy ofertę Poradni  skierowaną do rodziców, dzieci
i młodzieży a także do szkół i placówek.

Oferowane przez nas zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów oraz logopedów. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty! 

Zobacz więcej

Miejsce odkrywania talentów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle uzyskała w roku szkolnym 2014/2015 tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”. Jest to bardzo zaszczytny i zobowiązujący tytuł, dlatego nasza placówka prowadzi działania na rzecz wsparcia ucznia zdolnego.

Zobacz więcej