Aktualności

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Ogólnopolski program oparty o budowanie relacji
pomiędzy rodzicami a dzieckiem

Szkoła dla rodziców 
i wychowawców

Tematyka Zajęć:

 • Jak pomóc dziecku rozpoznawać,wyrażać i akceptować emocje?
 • Jak słuchać aktywnie i wspierająco?
 • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 • Jak stawiać granice oraz co robić zamiast karania?
 • Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
 • Jak wspsierać dziecko w procesie usamodzielniania się?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?

Program warsztatów został opracowany w oparciu o koncepcję Tomasa Gordona „Wychowanie bez prażek” oraz pozycję Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Opis

Forma: 10  spotkań warsztatowych raz w tygodniu po 4 godz. lekcyjne
Miejsce: PPP w Jaśle, ul. Słowackiego 6
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu poradni tel. 013-44-645-46

 

 

Zobacz więcej

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W JAŚLE

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle.

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl
 3.  PPP w Jaśle może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe /jak również Państwa dzieci/w następujących celach: 
                prowadzenie dzialalności diagnostyczno-terapeutycznej przez pracowników poradni
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe/dzieciPaństwa/ mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Pani/Pana/Państwa dzieci/ dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. W uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Pani/Pana /Państwa dzieci/ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. W związku z przetwarzaniem przez PPP w Jaśle, Pani/Pana/dzieci/ danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a/ dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
  b/sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c/usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d/ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  e/cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PPP w Jaśle Pani/Pana/dzieci/ danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią /Państwa dzieci/danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia sprawy w poradni.
 10. Pani/Pana/Państwa dzieci/ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Zobacz więcej

Punkt konsultacyjny - dysleksja

 

Zapraszamy osoby zainteresowane problemem dysleksji rozwojowej

do Punktu informacyjno –konsultacyjnego.

Udzielamy porad i odpowiadamy na pytania związane z diagnozą oraz terapią trudności w czytaniu i pisaniu.

Na konsultacje zapraszamy w szczególności:

 • rodziców;

 • specjalistów : nauczycieli, pedagogów, logopedów;

 • wszystkie osoby chcące uzyskać informacje na temat dysleksji rozwojowej

Terminy konsultacji:

 

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w godzinach 17°°- 18°° (pani Ewa Tomasik)

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu –tel.134464546 (8.00-15.00)

 

Zobacz więcej

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Poniżej przedstawiamy ofertę Poradni w roku szkolnym 2017/2018 skierowaną do rodziców, dzieci i młodzieży a także do szkół i placówek.

Oferowane przez nas zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów oraz logopedów. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty! 

Zobacz więcej

Miejsce odkrywania talentów

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle uzyskała w roku szkolnym 2014/2015 tytuł „Miejsca Odkrywania Talentów”. Jest to bardzo zaszczytny i zobowiązujący tytuł, dlatego nasza placówka prowadzi działania na rzecz wsparcia ucznia zdolnego.

Zobacz więcej